Legitimerade djursjukskötare

Det finns en stor brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. Yrkeskategorin etablerades och reglerades innan någon utbildad personal fanns att tillgå och behovet blev avsevärt större än vad utbildningssystemet kan tillgodose under överskådlig tid.

Utöver veterinärer och djursjukskötare får ingen personal som arbetar i djursjukvården utföra några behandlingar av djur. Dock har under en längre tid funnits ett undantag från detta så kallade behandlingsförbud för att djursjukvården över huvud taget skulle kunna fungera. För en varaktig lösning behöver lagstiftningen ändras så att vissa enklare behandlingar kan få utföras av annan personal som har kompetens för detta, under överinseende av en djursjukskötare. Det finns en bred samsyn i detta såväl inom branschen som hos utbildningsanordnare och företrädare för djursjukvårdspersonalen.

Den uppkomna situationen äventyrar såväl kvalitet och säkerhet som arbetsmiljön i djursjukvården. För att framgångsrikt kunna driva frågan om en förändring gentemot ansvarig myndighet och regering behövs kunskap om de juridiska förutsättningarna. Stiftelsen har därför bekostat en noggrann rättsutredning av aktuell lagstiftning. Denna är avsedd att kunna vara en bas för information och uppvaktning av myndighet, departement och andra beslutspåverkande parter inom politiken från olika intressenter i djursjukvården.